Ga direct naar de inhoud van de pagina

LandvanWaarde geeft impuls aan natuurbeheer

In Salland Noord (driehoek Wijhe-Raalte-Zwolle) werken 30 boeren aan het praktijkexperiment LandvanWaarde. In ruil voor hun inspanningen op het gebied van natuur, landschap en biodiversiteit krijgen zij een stapeling aan beloningen en prikkels.

Thumbnail Thumbnail Thumbnail

 

Deze beloningen ontvangen zij bijvoorbeeld in de vorm van subsidies, extra vergoedingen voor aanleg van landschapselementen en toegang tot grond onder gunstige pachtvoorwaarden. Door mee te doen aan LandvanWaarde kan een melkveehouder daarnaast gemakkelijker voldoen aan het duurzaamheidsprogramma van zijn zuivelverwerker. Verder moet het makkelijker voor de boer worden deze beloningen uit diverse hoeken te innen zonder veel administratieve rompslomp en diverse adviseurs en controleurs.

Schouders eronder

Aanleiding voor deze pilot waren de dalende trends in belangrijke soorten waarop natuurbeleid is gericht, de zogenaamde doelsoorten.  De opdrachtgevers van de pilot, Landschap Overijssel, Nationaal Groenfonds en Courage, besloten hier via LandvanWaarde iets aan te doen. Binnen LandvanWaarde draaien ze het model om: de boeren nemen het initiatief en doen de samenleving een aanbod. Alle 30 bedrijfsnatuurplannen in dit gebied vormen samen het bod vanuit de boeren.

Eerste contouren stapel van beloningen

Inmiddels zijn veel partijen aangehaakt, zoals Staatsbosbeheer, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Collectief Midden-Overijssel, ASR Verzekeringen, Rabobank, SBNL Natuurfonds, Kostbaar Salland, provincie Overijssel en Noorderlandmelk. Deze partijen hebben allemaal vanuit hun eigen organisatie ook een belang/verantwoordelijkheid in het landelijk gebied. Daarom vormen ze samen een ‘Council’. Doel hiervan is de beloningen die elk Council-lid individueel aan boeren verstrekt, ook onderling met elkaar af te stemmen. Inmiddels zijn de eerste resultaten geboekt en tekenen zich de eerste contouren af van een ‘stapel van beloningen’.

Boerentrekker is verbindende schakel

De pilot loopt tot en met 2021 en moet meer natuur, landschap en biodiversiteit opleveren door het stapelen van beloningen voor actieve boeren. Daarnaast is het doel te leren hoe je een werkwijze organiseert om die beloningen onderling op elkaar af te stemmen. Na afronding van de pilot kan de werkwijze elders in Nederland toegepast worden. Ellis Lugtenberg, melkveehoudster uit Boskamp, vervult de verbindende schakel tussen de deelnemende boeren, de Council en het projectteam en ontfermt zich als ‘boerentrekker’ mede over het beoogde resultaat.

Meer informatie vind je hier.


 

Geen kalenderitems gevonden.