Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Update stikstofaanpak Salland

Salland is 1 van de gebieden, waarin een gebiedsagenda stikstofaanpak wordt opgesteld.

In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat er een gebiedsanalyse zou worden gemaakt met input van alle gebiedspartijen. We zijn bezig met het afronden van de gebiedsanalyses, waarin we ook de regio-specifieke kansen en uitdagingen noemen als bouwstenen voor de agenda.

Bouwstenen analyse Salland

Voor Salland hebben we de volgende bouwstenen in deze analyse benoemd: Bronmaatregelen van het rijk, opgaven gebouwde omgeving infra, perspectief voor de landbouw (blijvers, stoppers en starters), landgoederen en andere verpachters, opgaven rondom de Natura 2000-gebieden Boetelerveld en Uiterwaarden, overige beleidsopgaven en Salland Loont. Salland Loont is een initiatief vanuit samenwerkende partijen in Salland. Salland Loont biedt ondernemers die stappen gaan nemen in het uitvoeren van maatschappelijke diensten langjarig perspectief. Zie hiervoor ook het artikel over Salland Loont in deze nieuwsbrief. 

Gebiedsagenda

Vanuit de ambtelijke gebiedstafel werken we met verschillenden partners deze onderwerpen op dit moment verder uit. Op basis daarvan stellen we een gebiedsagenda op die antwoord geeft op vragen als:

  • Wat zijn de natuur- en stikstofopgaven in het gebied?
  • Welke opgaven zijn er nog meer in het gebied?
  • Welke kansen zien we om deze opgave(n) uit te voeren?
  • Wat zijn hiervoor de kosten en randvoorwaarden?

Gebiedsplan

Op basis van de gebiedsagenda’s van de verschillende gebieden maakt de provincie naar verwachting uiterlijk begin 2023 een gebiedsplan voor de gehele provincie. Het vaststellen van een gebiedsplan is een verplichting die voortkomt uit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Dit plan moet de provincie aan het Rijk presenteren.

Dossier Stikstof

Meer informatie over de hele stikstofopgave en de ontwikkelingen in provincie Overijssel kun je vinden op de website van de provincie: Dossier Stikstof - Provincie Overijssel. Hier vind je informatie over onder andere de volgende onderwerpen:

  • Voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, gaat naar verwachting begin december een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden.
  • Sinds 15 juli 2021 is de berekening van de omgevingswaarde in AERIUS veranderd. Er wordt daarbij uitgegaan van de oppervlakte van de stikstofgevoelige natuur in de Natura 2000-gebieden. Bij de eerdere berekening gold het meest stikstofgevoelige leefgebied voor de hele hexagoon (zeshoek). In de nieuwe rekenmethodiek wordt uitgegaan van de in kaart gebrachte habitattypen en leefgebieden.
  • Het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw is 1 van de bronmaatregelen van het Rijk in het kader van de structurele aanpak stikstof. Agrarische ondernemers kunnen gebruik maken van een lening van de overheid om om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering.
  • De Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (Lbv), waarvoor bijna 1 miljard euro beschikbaar is, gaat naar verwachting in het voorjaar van 2022 open. De vrijwillige opkoopregeling voor veehouders is een maatregel binnen de structurele stikstofaanpak van het Rijk.

Vragen?

Heb je vragen hierover, dan kun je contact opnemen met stikstof@overijssel.nl.

Logo's van partners