Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Wat is nu Salland Loont?

Logisch toch, dat je als boer of grondeigenaar betaald krijgt voor de diensten die je levert? Nou, zo logisch is het niet.

We genieten met elkaar van ons mooie buitengebied en hebben wensen voor een schoon milieu met meer bomen, planten en dieren. Daar kunnen boeren en grondeigenaren voor zorgen, maar hoe zorgen wij dat zij hier ook een boterham mee kunnen verdienen?

Deelnemers van het project LandvanWaarde en de partners van Salland Deal hebben hun krachten gebundeld in het programma Salland Loont. Met Salland Loont willen we in Salland de verduurzaming van het landelijk gebied verbinden met langjarige verdienmodellen voor boeren en grondeigenaren voor het leveren van maatschappelijke diensten. Veel maatschappelijke diensten worden namelijk niet of nauwelijks door de markt betaald.

Voor veel opgaven in het landelijk gebied zijn overheidsmiddelen beschikbaar, bijvoorbeeld voor klimaat, meer bomen of wateropgaven. Er zijn zo veel verschillende, vaak tijdelijke, subsidiestromen met allerhande voorwaarden dat het lastig is een bedrijf om hier een duurzaam verdienmodel mee uit te werken. Ook zien we dat het bedrijfsleven en soms ook burgers graag afspraken maken met boeren en grondeigenaren om hun duurzame dromen in eigen omgeving uit te laten komen.

Gebiedsorganisatie

Salland Loont gaat zowel het aanbod vanuit boeren en grondeigenaren als de wensen en beloningen vanuit de samenleving (overheden, bedrijven en inwoners) beter stroomlijnen en omvormen naar concrete diensten. Hier is allereerst een breedgedragen, stevige gebiedsorganisatie voor Salland voor nodig. Kostbaar Salland en het Agrarisch Collectief Midden Overijssel nemen hierin momenteel het voortouw, ondersteund door IJssellandschap, LTO Salland en Landschap Overijssel.

De organisatie gaat geldstromen ten behoeve van verschillende opgaven koppelen aan concrete diensten uitgevoerd door de boeren en grondeigenaren, zodat (langjarige) contracten gesloten kunnen worden.

Vraag en aanbod bij elkaar

Is dit nieuw? Nee, deze diensten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de bekende groene diensten waar Kostbaar Salland als ruim tien jaar ervaring mee heeft. Of het agrarisch natuurbeheer waar het Collectief al enkele jaren contracten voor afspreekt. Nieuw is wel dat we het aantal diensten wordt uitgebreid en gecombineerd. We willen met Salland Loont het aanbod van de grondeigenaren om deze diensten te leveren en de vragers voor maatschappelijke opgaven bij elkaar brengen. We zien de samenleving als belangrijke partner die naast geldstromen voor het realiseren van deze diensten ook andere beloningen als grond, ruimte in beleid en ruimte in ondernemerschap kunnen inbrengen. We brengen vraag en aanbod bij elkaar!

Gefaseerde aanpak

Stap voor stap willen we de komende jaren het programma Salland Loont in de benen brengen. Met succes hebben we middelen van het rijk weten te verkrijgen als GLB pilot om vanuit de ervaringen in vanuit LandvanWaarde Salland verder te uit te bouwen. Daarnaast dienen we in oktober 2021 bij provincie Overijssel een subsidieverzoek voor een 2-jarig leer- en ontwikkeltraject: om organisatorisch de basis stevig te kunnen neerzetten en al doende te leren hoe de uiteindelijke dienstenorganisatie moet functioneren om breed maatschappelijke opgaven te dienen én bij te dragen aan een florerende landbouw in Salland.

We willen meer te weten komen wat agrariërs en beloners motiveert en belemmert bij het invulling geven aan maatschappelijke opgaven èn wat de gebiedsorganisatie hieraan kan bijdragen. Daarnaast hopen we de komende jaren dat agrariërs en burgers in Salland bekend raken met maatschappelijke diensten in Salland. We hopen dat we voor eind van het jaar van start kunnen met de 1e concrete activiteiten. 

Logo's van partners