Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Stikstof: 100 km per uur en méér!

Het kabinet neemt maatregelen om de hoeveelheid stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden snel te verminderen en de natuur sterker te maken.

De bekendste daarvan is dat wij allemaal niet harder dan 100 km per uur mogen rijden. Maar er speelt veel meer zoals je kunt zien op de website van de Rijksoverheid.

Gebiedsgerichte aanpak Overijssel

In Overijssel kiezen we voor een brede aanpak met 5 schakels. Binnen deze schakels staan centraal: het terugdringen van de stikstof, een duidelijk perspectief voor alle sectoren, en vergunningen die voor de rechter overeind blijven. Stapsgewijs nemen we maatregelen die voor zoveel mogelijk situaties een oplossing bieden. 1 van de 5 schakels is de Gebiedsgerichte aanpak. Salland is 1 van de 6 gebieden.

De doelen van de gebiedsgerichte aanpak zijn:

  • Het oplossen van knelpunten voor ontwikkelingen die stikstofruimte nodig hebben op korte termijn.
  • Verdere versterking van de natuur en het terugbrengen van de stikstofneerslag. Bijdragen aan een toekomstbestendig Overijssel, waarin we de stikstofopgave verbinden met de transitie van de landbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en andere opgaven.

Gebiedsgerichte aanpak Salland

Ieder gebied heeft een gebiedsteam en een gebiedstafel (ambtelijk en bestuurlijk) stikstof. De gebiedstafel bestaat uit vertegenwoordigers van allerlei partijen uit Salland. Vanuit de partners van het netwerk Salland Deal is iedereen vertegenwoordigd aan de gebiedstafel naast onder andere een brede vertegenwoordiging vanuit Vitens, Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Bouwend Nederland etcetera. Aan de gebiedstafel werken we aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van stikstofruimte, maatregelen die snel uitgevoerd kunnen worden en het opstellen van de gebiedsagenda.

Een 1e stap daarin is een analyse per gebied. Vanuit het programma Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA) zijn de afgelopen maanden data verzameld die de 6 gebiedsteams moeten helpen op weg naar een stikstofaanpak die werkt voor Overijssel. Bekijk deze data. Ze zijn voor iedereen toegankelijk.

Op basis van deze gebiedsdata worden in alle GGA-gebieden in overleg met de partners aan de gebiedstafel per gebied kansen, knelpunten en raakvlakken met andere thema’s in kaart gebracht.

Vragen?

Heb je vragen hierover, dan kun je contact opnemen met stikstof@overijssel.nl.

Logo's van partners