Ga direct naar de inhoud van de pagina

LEADER De Kracht van Salland

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Wat is LEADER?

LEADER is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling (POP3). Dit programma wordt uitgevoerd van 2015 tot en met 2020. LEADER richt zich op de economische, ecologische en sociale versterking van het platteland. LEADER stimuleert en ondersteunt inwoners bij het uitwerken van een projectidee tot een plan. Voor de uitvoering van dat plan kun je vervolgens een LEADER-bijdrage aanvragen.

Lokale Actie Groep

De uitvoering van LEADER De Kracht van Salland ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). De LAG bestaat uit vertegenwoordigers vanuit landbouw, toerisme, landschap, onderwijs, ondernemers, dorpsbelangen, jongeren, cultuur, zorg en overheden (gemeenten en waterschappen). Bekijk wie de LAG-leden en hun adviseurs zijn (pdf, 88 KB).

Maak van jouw idee een project

Heb je een projectidee, en je denkt dat het voldoet aan de selectiecriteria (zie onder), dan kun je contact opnemen met de Lokale Actie Groep. De LEADER-coördinator is jouw eerste aanspreekpunt. Er volgt een intakegesprek en je krijgt informatie over de mogelijkheden van LEADER en andere subsidiemogelijkheden.


Daarna kun je het projectidee voorleggen aan de LAG. Die maakt een inschatting of het project kans maakt op een LEADER-bijdrage. Dit is een informele toetsing.
De LAG denkt vervolgens mee bij het uitwerken van idee naar plan en brengt je eventueel met andere partners in het netwerk in contact.


Is het idee uitgewerkt tot projectplan, dan kun je een formele aanvraag indienen bij RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). RVO.nl toetst of de aanvraag compleet is en of het voldoet aan de regelgeving (EU conformiteit). Daarna stuurt RVO.nl de aanvraag door naar de LAG voor de inhoudelijke toets.


Als de aanvraag positief wordt beoordeeld, stelt RVO.nl een subsidiebeschikking op namens provincie Overijssel. Als je de beschikking hebt ontvangen, kun je aan de slag met de uitvoering van je project!

Selectiecriteria

De LAG toetst of het project bijdraagt aan 1 of meer thema’s van Leader De Kracht van Salland:

  • People: Meedoen en Gezond leven
  • Planet: Landschap, water, landbouw en Circulaire economie
  • Profit: Plattelands Weconomy en Innovatie en kennisdelen onderwijs/bedrijfsleven

Daarnaast toetst de LAG in hoeverre het project voldoet aan de Leadercriteria:

  • Initiatief van onderop, draagvlak
  • Innovatief
  • Gebiedsgericht, meerwaarde voor Salland
  • Samenwerking
  • Overdracht van kennis en ervaring
  • Haalbaarheid
  • Value for money  (‘waar voor het geld, efficiënt’)

De thema’s en toetsingscriteria zijn beschreven in de ‘Lokale Ontwikkelingsstrategie Leader De Kracht van Salland 2015-2020’.

Naast deze criteria moeten de projecten ook voldoen aan de vereisten uit de Europese verordeningen. Deze zijn te vinden op regiebureau-pop.eu onder POP3 2014-2020.

Om welk gebied gaat het?

LEADER De Kracht van Salland omvat de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, met uitzondering van de stad Deventer.

Wie kan er een aanvraag indienen?

Iedereen uit het LEADER-gebied kan een aanvraag indienen.

Heb jij een projectidee?

Lever je idee aan bij de LAG en gebruik hiervoor het format projectplan Leader Salland (Worddocument, 56 KB).

LEADER-bijdrage

De LEADER-bijdrage is bedoeld voor wat grotere projecten, waarvan de kosten globaal tussen de € 60.000 en € 200.000 zijn. De LEADER-bijdrage is een percentage van de eenmalige investeringskosten. De hoogte van de LEADER-bijdrage varieert. De LEADER-coördinator kan dit in een gesprek toelichten. De provincie, gemeenten en/of waterschappen stellen naast de Europese LEADER-bijdrage ook cofinanciering beschikbaar. Daarnaast moet je als initiatiefnemer andere financiering zoeken, bijvoorbeeld vanuit fondsen, sponsoring, lening of eigen middelen. Vanuit LEADER is geen geld beschikbaar voor de exploitatie (jaarlijkse kosten). Na de opstartfase moet het project zichzelf in stand kunnen houden.

Aan de slag!

Heb jij een projectidee? Haak dan aan bij LEADER De Kracht van Salland. Bel of mail een van de LEADER-coördinatoren:

Download het format projectplan Leader Salland (Worddocument, 56 KB) en vul het in.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
LEADER eindverslag 2007-2014  pdf 5.289,3 KB Download
Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER De Kracht van Salland 2014-2020  pdf 6.402,3 KB Download
LAG leden  pdf 74,1 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht