Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Van idee tot project

Heb je een projectidee op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid of economie? Dan komt jouw project wellicht in aanmerking voor en Leaderbijdrage. Hieronder wordt uitgelegd aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe de aanvraagprocedure er uitziet.

Heb je een projectidee, en je denkt dat het voldoet aan de selectiecriteria (zie onder), dan kun je contact opnemen met de Lokale Actie Groep (LAG). De Leadercoördinator is jouw eerste aanspreekpunt. Er volgt een intakegesprek en je krijgt informatie over de mogelijkheden van Leader en andere subsidiemogelijkheden.

Daarna kun je het projectidee voorleggen aan de LAG. Die maakt een inschatting of het project kans maakt op een Leaderbijdrage. Dit is een informele toetsing. De LAG denkt vervolgens mee bij het uitwerken van idee naar plan en brengt je eventueel met andere partners in het netwerk in contact. Voor het projectplan is een format projectplan Leader Salland (pdf, 160 KB) beschikbaar.

Is het idee uitgewerkt tot projectplan, dan kun je een formele aanvraag indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO toetst of de aanvraag compleet is en of het voldoet aan de regelgeving (EU-conformiteit). Daarna stuurt RVO de aanvraag door naar de LAG voor de inhoudelijke toets.

Als de aanvraag positief wordt beoordeeld, stelt RVO een subsidiebeschikking op namens provincie Overijssel. Als je de beschikking hebt ontvangen, kun je aan de slag met de uitvoering van je project!

Selectiecriteria

De LAG toetst of het project bijdraagt aan één van of beide thema’s van Leader-De Kracht van Salland:

 • De stimulering van sociale en economische bijdrage (people en profit) aan sociaal en economisch vitaal platteland, binnen subthema’s:
  • Wij Sallanders
  • Gezondheid en welzijn
  • Creatieve oplossingen voor voorzieningen en wonen
  • Onderwijs en werk als basis voor leven
  • Rust en reuring
 • De stimulering voor duurzame ontwikkeling van Salland (Planet) door middel van initiatieven die bijdragen aan een duurzaam Salland, binnen subthema’s:
  • Samen voor landbouw, landschap en water
  • Duurzame toekomst in Salland

Daarnaast toetst de LAG in hoeverre het project voldoet aan de Leadercriteria:

 • Initiatief van onderop, draagvlak
 • Innovatief
 • Gebiedsgericht, meerwaarde voor Salland
 • Samenwerking
 • Overdracht van kennis en ervaring
 • Haalbaarheid
 • Value for money  (‘waar voor het geld, efficiënt’)

De thema’s en toetsingscriteria zijn beschreven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie Leader De Kracht van Salland 2023-2027 (pdf, 3 MB).

Naast deze criteria moeten de projecten ook voldoen aan de vereisten uit de Europese verordeningen. Meer informatie over de vereisten is straks te vinden op de website van de Provincie Overijssel en op de website www.netwerkplatteland.nl. De informatie op deze pagina’s is nog niet volledig. Zodra de informatie online staat, passen we de verwijzingen op onze website aan. Heb je intussen vragen, bel gerust met één van beide leadercoördinatoren!

Wie kan een aanvraag indienen?

Leader-De Kracht van Salland omvat de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, met uitzondering van de stad Deventer. Iedereen uit het Leadergebied kan een aanvraag indienen.

Leaderbijdrage

De Leaderbijdrage is bedoeld voor projecten, waarvan de kosten globaal tussen de € 20.000 en € 200.000 zijn.

De Leaderbijdrage is maximaal 50% van de eenmalige investeringskosten. Dit bestaat uit ‘publiek geld’, oftewel een overheidsbijdrage: EU, provincie, gemeente(n) en/of waterschap. De andere helft moet je financieren met ‘privaat’ geld, denk aan fondsen, eigen geld, een lening, sponsoring en/of bijvoorbeeld vrijwilligersuren. De Leadercoördinator kan dit in een gesprek toelichten. Vanuit Leader is geen geld beschikbaar voor de exploitatie (jaarlijkse kosten). Na de opstartfase moet het project zichzelf in stand kunnen houden.

Aan de slag!

Heb jij een projectidee? Bel of mail een van de Leadercoördinatoren:

Logo's van partners