Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

LandvanWaarde

In Salland Noord (driehoek Wijhe-Raalte-Zwolle) werken 30 boeren aan het praktijkexperiment LandvanWaarde. In ruil voor hun inspanningen op het gebied van natuur, landschap en biodiversiteit krijgen zij een stapeling aan beloningen en prikkels.

Deze beloningen ontvangen zij bijvoorbeeld in de vorm van subsidies, extra vergoedingen voor aanleg van landschapselementen en toegang tot grond onder gunstige pachtvoorwaarden. Door mee te doen aan LandvanWaarde kan een melkveehouder daarnaast gemakkelijker voldoen aan het duurzaamheidsprogramma van zijn zuivelverwerker. Verder moet het makkelijker voor de boer worden deze beloningen uit diverse hoeken te innen zonder veel administratieve rompslomp en diverse adviseurs en controleurs.

Schouders eronder

Aanleiding voor deze pilot waren de dalende trends in belangrijke soorten waarop natuurbeleid is gericht, de zogenaamde doelsoorten.  De opdrachtgevers van de pilot, Landschap Overijssel, Nationaal Groenfonds en Courage, besloten hier via LandvanWaarde iets aan te doen. Binnen LandvanWaarde draaien ze het model om: de boeren nemen het initiatief en doen de samenleving een aanbod. Alle 30 bedrijfsnatuurplannen in dit gebied vormen samen het bod vanuit de boeren.

1e contouren stapel van beloningen

Inmiddels zijn veel partijen aangehaakt, zoals Staatsbosbeheer, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Collectief Midden-Overijssel, ASR Verzekeringen, Rabobank, SBNL Natuurfonds, Kostbaar Salland, provincie Overijssel en Noorderlandmelk. Deze partijen hebben allemaal vanuit hun eigen organisatie ook een belang/verantwoordelijkheid in het landelijk gebied. Daarom vormen ze samen een ‘Council’. Doel hiervan is de beloningen die elk Council-lid individueel aan boeren verstrekt, ook onderling met elkaar af te stemmen. Inmiddels zijn de 1e resultaten geboekt en tekenen zich de 1e contouren af van een ‘stapel van beloningen’.

De pilot loopt tot en met 2021 en moet meer natuur, landschap en biodiversiteit opleveren door het stapelen van beloningen voor actieve boeren. Daarnaast is het doel te leren hoe je een werkwijze organiseert om die beloningen onderling op elkaar af te stemmen. Na afronding van de pilot kan de werkwijze elders in Nederland toegepast worden.

Meer informatie vind je op de website van LandvanWaarde.

Logo's van partners