Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Aan de slag met extensiveringsregeling van het Rijk in Salland

In 2024 komt er een nieuwe subsidieregeling van het Rijk beschikbaar voor melkveehouders in de omgeving van Natura2000 gebieden. In Salland gaat het dan om de N2000 gebieden bij de IJssel (N2000 Rijntakken) en het Boetelerveld.

Het doel van de regeling is dat de bedrijven extensiever gaan worden en hun gronden minder gaan bemesten.

Zoals het nu staat gaat de regeling in de maand mei van dit jaar open. De voorwaarden voor deze regeling zijn al bekend gemaakt. Vanuit Salland blijkt er belangstelling te zijn voor deze regeling en wordt er een project voorbereid. Melkveehouders die geïnteresseerd zijn kunnen hierbij aansluiten en daarvoor contact zoeken met de onafhankelijke landbouwadviseur van het gebiedsteam PPLG Salland, Michiel Sybesma per e-mailadres michielsybesma@balkweg.nl of telefoonnummer 06 - 19 82 98 26.

Hoogte van de subsidie

Vergoeding van de kosten voor extensivering in de jaren 2025 tot en met 2028:

  • € 1.680 per hectare per jaar, voor bedrijven met een dierexcretie (= hoeveel kg N dierlijke mest) maximaal 150 stikstof per hectare per bedrijf;
  • € 2.430 per hectare per jaar, voor bedrijven met een dierexcretie van maximaal 100 stikstof per hectare per bedrijf.

Aanmelden

Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden voor deze regeling. Iedere melkveehouder die aan de voorwaarden van de subsidieregeling van het ministerie van LNV voldoet of verwacht er in 2025 aan te kunnen voldoen, kan samen met één of meer collega’s een subsidieaanvraag indienen. Met de subsidieregeling wil het ministerie van LNV de reductie van stikstofuitstoot een stevig impuls geven. 

Een aantal belangrijke voorwaarden:

  • Minimaal 80% van je landbouwareaal bestaat uit grasland (gerekend wordt met het landbouwareaal van de uitvoeringsregeling GLB 2023);
  • Minimaal 70% van de dierexcretie is afkomstig van melk- en kalfkoeien;
  • Minimaal de helft van je landbouwareaal ligt binnen een 2500 meterzone rondom een stikstofgevoelig N2000 gebied;
  • De dierexcretie (=mest afkomstig van dieren) ligt tussen de 150 en 50 kilogram stikstof per hectare;
  • Je gebruikt geen stikstofkunstmest;
  • Je neemt deel aan een samenwerkingsverband met meerdere melkveehouders en mogelijk enkele andere partners waarbij er kennisuitwisseling is rondom het extensiveren van de bedrijfsvoering.
  • De regeling is niet onomkeerbaar. Dat wil zeggen, er zijn geen voorwaarden aan verbonden voor de fosfaatrechten, dieraantallen en de NBwet vergunning. Dit is een belangrijk verschil met de stoppersregelingen die een definitief karakter hebben.

Voor meer informatie over de regeling kijk op de pagina Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Logo's van partners