Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

GLB-pilot Motiverend Belonen in Salland

Bordje met Deze agrariër is deelnemer in de GLB-pilot Motiverend Belonen Salland

In de GLB-pilot Motiverend belonen in Salland onderzoeken agrariërs wat de kansen en mogelijkheden zijn om te boeren met landschapswaarden en gebiedsdoelen. Dit doen zij samen met Agrarisch Natuurcollectief Midden Overijssel (CMO), Stichting IJssellandschap, LTO Noord afdeling Salland en Landschap Overijssel.

In deze pilot krijgen de boeren/partijen vooruitlopend op het nationale beleid (het gemeenschappelijke landbouwbeleid – GLB) de mogelijkheid om te experimenteren met (veld)maatregelen.

Doel van het project is om inzicht te krijgen hoe beloningen voor inspanningen in het landschap (zoals agrarisch natuurbeheer) gestapeld kunnen worden met andere opgaven als water, klimaat, stikstof en biodiversiteit. Dat willen we koppelen aan andere financiële beloningen vanuit de private partijen als het Midden en Klein Bedrijf (MKB): ook wel het stapelen van beloningen.

In het project zijn 2 deelgebieden aangewezen. Bij Oxe/Bathmen waar een meer open landschap is en bij ’t Rozendael (Heino) waar een kleinschalig natuurhistorisch landschap is. In beide gebieden zijn bijeenkomsten gehouden en deelnemers geselecteerd. Concreet worden er in deze pilot voor 23 deelnemende agrarische ondernemers bedrijfsomgevingsplannen uitgewerkt. In deze plannen wordt het voor de boeren inzichtelijk welke inspanningen ze willen en kunnen doen in het kader van de GLB-doelen. In het teeltseizoen 2023 is er een start gemaakt met het experimenteren in veldmaatregelen.

De veldmaatregelen met deelnemende boeren zijn slechts een klein maar tevens essentieel onderdeel van deze GLB-pilot. De pilot is een Sallands project, geïnitieerd vanuit de boeren. Samen onderzoeken we welke stappen boeren kunnen zetten in duurzaamheid. Wat maakt het voor hen haalbaar om te verduurzamen en welke prikkels kunnen hen stimuleren? Naar het MKB wordt vooral gekeken als partij die ook een sleutelrol kan hebben in het (geldelijk) belonen van maatschappelijke diensten. Wanneer zijn marktpartijen bijvoorbeeld bereid om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen als klimaat, water, bodem, lucht en biodiversiteit? Binnen de pilot komen deze 2 groepen ondernemers (boeren en marktpartijen) met elkaar in contact.

Met de geleerde lessen willen de samenwerkende partijen een bijdrage leveren aan een motiverende en duurzame beloningssystematiek voor maatregelen op boerenbedrijven. De pilot is eind 2022 gestart en zal lopen tot eind 2024. De experimentele veldmaatregelen vinden over 2 teeltseizoenen plaats. Parallel daaraan lopen de gesprekken met de marktpartijen om zo samen op pad te gaan naar een nog duurzamer landbouwsysteem in Salland.

Meer informatie over dit project bij Juliëtte Huis in ’t Veld, via e-mailadres huisintveld@collectiefmiddenoverijssel.nl.

Betrokken collectieven/partijen

  • Collectief Midden Overijssel
  • Stichting IJssellandschap
  • Landschap Overijssel
  • LTO Noord

 

Bij dit project is sprake van steun vanuit het Europees Landbouwfonds.
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Logo Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
Logo Collectief Midden Overijssel, Agrarisch Natuurbeheer
ijssellandschap
Logo Landschap Overijssel
LTO Noord
Logo's van partners