Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Doelen en partners

Salland Loont is de overkoepelende naam van 2 projecten, waarin we samen met boeren en andere gebiedspartijen onderzoeken wat de kansen en mogelijkheden zijn om te boeren met landschapswaarden en gebiedsdoelen.

In de GLB-pilot Motiverend Belonen in Salland krijgen wij vooruitlopend op het nationale beleid (het gemeenschappelijke landbouwbeleid – GLB) de mogelijkheid om te experimenteren met (veld)maatregelen met de boeren. In het andere project – dat onder dezelfde naam Salland Loont draait – onderzoeken we hoe de samenwerking tussen Stichting IJssellandschap, Landschap Overijssel, Kostbaar Salland, de lokale LTO-afdeling en het Collectief Midden Overijssel (CMO) kan leiden tot het belonen van maatschappelijke diensten op een simpele manier vanuit 1 aanspreekpunt, 1 loket. 

Salland Loont en de GLB-pilot Motiverend Belonen in Salland hangen dan ook sterk met elkaar samen. Daar waar de GLB-pilot kijkt naar maatregelen die boeren op bedrijfsniveau kunnen nemen, richt het project Salland Loont zich vooral op de samenwerking tussen de genoemde partijen en hoe zij kunnen samenwerken zodat geldstromen op een simpele manier vanuit 1 aanspreekpunt (1 loket) tot aan de boeren keukentafel komt. 

Gebiedsfonds

We richten ons niet alleen op een samenwerking in 1-loket-gedachte, maar we kijken ook naar de mogelijkheden en voorwaarden om een gebiedsfonds te kunnen exploiteren. De gedachte achter het gebiedsfonds is dat er in het fonds meerdere landschapsgerichte financieringsstromen samenkomen met private financiële middelen vanuit andere organisaties of het Midden en Klein Bedrijf (MKB). Met dit geld kunnen boeren, maar ook burgers in het buitengebied betaald krijgen voor hun inspanningen om het landschap biodivers en aantrekkelijk te houden, voor zowel dieren, soorten en mensen.

Van verliesmodel naar verdienmodel

Met beide projecten gezamenlijk proberen we inzicht te krijgen hoe beloningen voor inspanningen in het landschap (zoals agrarisch natuurbeheer) gestapeld kunnen worden met andere opgaven als water, klimaat, stikstof en biodiversiteit. Dat proberen we te koppelen aan andere financiële beloningen vanuit de private partijen als het Midden en Klein Bedrijf (MKB). We noemen dit ook wel stapelen van beloningen uit de private sector. We richten ons daarmee op langjarige gelden die náást financiële middelen vanuit de overheid uitbetaald kunnen worden vanuit de gedachte dat stapeling van meerdere geldstromen uiteindelijk tot een verdienmodel leiden voor de boer.

Samenwerking

Binnen Salland Loont zetten Stichting IJssellandschap, Landschap Overijssel, LTO Noord afdeling Salland en het Collectief Midden-Overijssel gezamenlijk stappen richting een organisatie die vraag en aanbod van maatschappelijke diensten gaat organiseren. Gezamenlijk zitten zij in de Stuurgroep Salland Loont: "We doen dit, omdat we de transitie richting een duurzamer landbouwsysteem, die in Salland al een tijd op gang is, willen versnellen door gebruik te maken van bestaande structuren."

Het netwerk

Het netwerk bestaat uit de volgende organisaties:

Logo's van partners